Kwaliteit

Op de Vossenberg werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We gebruiken methodes die voldoen aan de eisen van deze tijd. Maar we durven ook de methodes los te laten als we het voor de leerling beter vinden op een andere manier de leerlijn te volgen.
Medewerkers zijn bekwaam en blijven zich ontwikkelen. Zo zijn er studiedagen met het hele team om aan de schoolontwikkeling te werken. maar ook individuele opleidingen en cursussen worden gevolgd.

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen - tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers - geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen
Wij houden een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers, ouders en leerlingen.
De laatste peiling is in schooljaar 2021/2022 geweest.
Enkele feiten over de Oudertevredenheidspeiling:

-             Gemiddeld rapportcijfer van 7,3
-              81% van de ouders is tevreden over de veiligheid op school.
-              80% van de ouders geeft aan dat hun kind met plezier naar school gaat.
-              79,4% van deze ouders is tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten.


Top 3 tevredenheid ouders:
 1. Veiligheid op school
 2. Kinderen gaan met plezier naar school
 3. Vakbekwame leerkrachten voor de klas
 Top 3 ontevredenheid:
 1. Informatie vanuit school, dit mag frequenter. 
 2. Er mag meer contact zijn tussen ouders en medewerkers.
 3. Kinderen mogen meer uitgedaagd worden.

Enkele feiten over de Leerlingtevredenheidspeiling:
 • Gemiddeld rapportcijfer van 7,8.
 • De leerlingen zijn tevreden over de uitleg van de juf/meester
 • De leerlingen zijn tevreden over wat zij leren op school.
 • De leerlingen vinden de regels op school duidelijk. 
 • De leerlingen vinden dat de juf/meester goed helpt als dat nodig is.
 Top 3 tevredenheid leerlingen:
 1. Leerlingen zijn zuinig op de schoolspullen
 2. Juf/ meester legt goed uit en helpt als het nodig is
 3. Veiligheid in en rondom de school
 Top 3 ontevredenheid leerlingen:
 1. Heb je het gevoel dat mensen het fijn vinden dat je op school bent.
 2. Plekken die onveilig zijn in en rondom de school.
 3. Een leuke klas hebben.

Resultaten & uitstroomgegevens.
De meest recente resultaten & uitstroomgegevens van De Vossenberg vindt u middels SchoolVenster (scholenopdekaart.nl).
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/schijndel/9384/basisschool-de-vossenberg/resultaten/ 

Kwaliteitsverbeteringen dit schooljaar
Dit schooljaar werken we verder aan de volgende zaken:
 • Steengoede lessen rekenen
 • Steengoede lessen begrijpend lezen
 • Pedagogische huisstijl
 • Zicht op ontwikkeling