Kwaliteit

Op de Vossenberg werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We gebruiken methodes die voldoen aan de eisen van deze tijd. Maar we durven ook de methodes los te laten als we het voor de leerling beter vinden op een andere manier de leerlijn te volgen.
Medewerkers zijn bekwaam en blijven zich ontwikkelen. Zo zijn er studiedagen met het hele team om aan de schoolontwikkeling te werken. maar ook individuele opleidingen en cursussen worden gevolgd.

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen - tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers - geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen

Elk schooljaar wordt er bij ouders, leerlingen en leerkracht een tevredenheidspeiling afgenomen. Deze tevredenheidspeiling van WMK wordt uitgezet onder ouders, medewerkers. De sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen van groep 3 t/m 8 monitoren we met Cito LIB. In groep 1/2 gebruiken we het instrument KIJK. De resultaten worden bekeken en besproken met directie, kwaliteitscoördinatoren en leerkrachten. Na analyse, trekken we samen conclusies en passen waar mogelijk iets aan om het onderwijs, de betrokkenheid, de veiligheid e.d. te verbeteren.

Om voldoende respons te krijgen, zetten we de vragenlijsten zowel in het Nederlands als in het Engels uit. Daarnaast krijgen ouders de gelegenheid om hulp te krijgen bij het invullen van de vragenlijsten op school.