Kwaliteit

Op de Vossenberg werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We gebruiken methodes die voldoen aan de eisen van deze tijd. Maar we durven ook de methodes los te laten als we het voor de leerling beter vinden op een andere manier de leerlijn te volgen.
Medewerkers zijn bekwaam en blijven zich ontwikkelen. Zo zijn er studiedagen met het hele team om aan de schoolontwikkeling te werken. maar ook individuele opleidingen en cursussen worden gevolgd.

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen - tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers - geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

Tevredenheidspeilingen
Om de 4 jaar houdt SKOPOS een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen.
De laatste peiling is in 2017 geweest.
Enkele feiten over de Oudertevredenheidspeiling:

-              Gemiddeld rapportcijfer van 8,0. Landelijk is dit een 7,6.
-              94% van de ouders is tevreden over de vorderingen van hun kind.
-              93% van de ouders voelt zich thuis op de school.
-              94% van de ouders is tevreden over de sfeer in de klas.
-              91% van de ouders is tevreden over de rust en orde in de klas.
 
Top 3 tevredenheid ouders:
 1. Vakbekwaamheid leerkracht
 2. Omgang leerkracht met kinderen
 3. Duidelijkheid van de schoolregels
 Top 3 ontevredenheid:
 1. Veiligheid op weg naar school
 2. Middagpauze
 3. Veiligheid op het plein

Enkele feiten over de Leerlingtevredenheidspeiling:
 • Gemiddeld rapportcijfer van 7,8. Landelijk is dit een 8,1.
 • Veel leerlingen (62%) geven aan het goed naar hun zin te hebben in de groep, 33% heeft het redelijk naar zijn/haar zin.
 • 80% vindt dat de juf/meester behoorlijk goed kan uitleggen.
 • Het tevredenheidscijfer voor contact met de leerkracht is een 9,0, dat is 0,2 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.
 • Voor 83% zijn de regels goed duidelijk.
 • 58% stelt vaak vragen als hij/zij iets niet begrijpt, 38% doet dit soms.
 • 58% van de kinderen vindt dat hij/zij goed kan werken aan eigen taken en opdrachten.
 • 7% voelt zich vaak onveilig op het schoolplein, 25% voelt zich soms onveilig.
 Top 3 tevredenheid leerlingen:
 1. Juf/meester is aardig
 2. Duidelijke regels
 3. Juf/ meester legt goed uit   
 Top 3 ontevredenheid leerlingen:
 1. Rust in de klas
 2. Aantrekkelijkheid schoolplein
 3. Komt voor zichzelf op

Toetsresultaten
Het afgelopen jaar hebben we nog de toets route 8 afgenomen. Hierbij zaten we met een hoog gewogen aantal leerlingen op 185,8. Net onder het gewogen landelijk gemiddelde. Voor het komend schooljaar stappen we over naar de DIA-toets.
 

Uitstroomgegevens
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2014-2015 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?


Kwaliteitsverbeteringen dit schooljaar
Dit schooljaar werken we verder aan de volgende zaken:
 • Onderzoekend en ontdekkend leren met DAVINCI
 • Groepsdoelen en kinddoelen specifieker maken
 • Executieve functies aanleren bij kinderen, leren leren
 • Toepassen wat je geleerd hebt in toepassingsweken
 • Fides-training ten behoeve van de sociale vaardigheden van kinderen
Bezoek ons SchoolVenster hier